A c t i v i t y
活 動 報 名

課程資訊

Date Title
2021-09-24
2021-09-01
9/17_六軸機器手臂與視覺感測-【實作課程】
2021-09-01
9/16_六軸機器手臂與視覺感測- 理論
2020-03-28

專題競賽

Date Title
2020-03-28
2017第六屆中興大學「精密工具機與智慧化技術」專題競賽暨程泰集團「精密工具機與智慧化技術」專題實作競賽

研討會

Date Title
2021-09-01
2020-09-21
「智慧機械與智能化製造技術」論壇_5G技術於智慧機械與智能製造應用
2020-03-28
2016-6/3「工具機基礎技術成果分享」研討會【報名額滿為止】